UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in siteAcasa -> Admitere -> Doctorat

Share

ARATĂ TOT

Doctorat


Concursul de admitere la Studii Universitare de Doctorat în domeniul Fizică – sesiunea Septembrie 2016
organizat de Şcoala Doctorală de Fizică.Calendarul admiterii:
1 – 9 septembrie: inscriere
12 – 18 septembrie: colocviu de admitere
23 septembrie: afisarea rezultatelor

Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Studii Universitare de Doctorat în domeniul Fizică
-Sesiunea septembrie 2016-


TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru admiterea la studiile universitare de doctorat


Concursul de admitere la doctorat, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, se organizează:
a) pe locuri finanțate de la buget cu bursă (18 locuri)
b) pe locuri finanțate de la buget fără bursă (18 locuri)
c) pe locuri cu taxă.

Colocviul de admitere la Studii Universitare de Doctorat în domeniul Fizică se desfăşoară pe direcţii de studiu, în prezenţa conducătorului de doctorat la care candidatul doreşte să se înscrie. În cadrul Şcolii Doctorale de Fizică funcţionează următoarele Direcţii de studiu:
i) Biofizică şi fizică medicală
ii) Fizica atmosferei şi a pământului – Surse regenerabile de energie
iii) Fizică atomică, fizică nucleară, fizica particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii
iv) Fizica stării condensate
v) Fizică teoretică
vi) Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri
vii) Fizică educaţională

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de absolvire sau de licenţă a învăţământului superior de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995) din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna (acestea fiind echivalente cu diploma de studii universitare de master), absolvenţii ciclului I şi II ai studiilor universitare de licenţă şi master (conform Legii nr. 288/2004), precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Acte necesare inscrierii:
• cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;
• copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport, etc.);
• certificat de naştere, copie legalizată;
• certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie legalizată;
• diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată;
• diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate;
• diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate;
• memoriu de activitate ştiintifică;
• lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
• propunerea (în scris) a unei teme, în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia; propunerea trebuie vizată de conducătorul de doctorat;
• o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
• certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);
• pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională, în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura intr-o limbă de circulaţie internaţională;
• chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere.

Colocviul de admitere la Studii Universitare de Doctorat în domeniul Fizică constă dintr-o probă orală, în care candidatul prezintă tema propusă, justificând importanţa acesteia şi evidenţiind etapele de parcurs şi metodele de investigaţie necesare realizării temei propuse.

Colocviul de admitere are loc în prezenţa unei Comisii de examinare, comună pentru toate direcţiile de studiu, şi formată din coordonatorii direcţiilor de studii. Preşedintele comisiei este Directorul Şcolii Doctorale. Rezultatele evaluării, exprimate prin note, sunt consemnate într-o listă unică pe domeniul Fizică, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Nota obţinută de candidat este media notelor acordate de fiecare membru al Comisiei de examinare. Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte).

Evaluarea candidaţilor se face ţinând cont de originalitatea şi importanţa temei propuse, de calitatea prezentării precum şi de cunoştinţele candidatului în domeniul temei propuse, evidenţiate de modul în care acesta răspunde la întrebările membrilor Comisiei de examinare. Întrebările pot fi puse pe baza listei bibliografice privind tema propusă, aflată în dosarul candidatului, şi/sau din tematica de concurs aferentă Direcţiei de studiu la care s-a înscris candidatul, conform bibliografiei selective respective.

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale cu bursă, a locurilor finanţate de la bugetul de stat fără bursă şi a locurilor cu taxă se face de către Consiliul Şcolii Doctorale de Fizică pe baza clasificării candidaţilor admişi în funcţie de notele obţinute în urma colocviului de admitere.

Pentru departajarea candidaţilor cu note egale se vor folosi următoarele criterii: a) continuitatea activităţii ştiinţifice a candidatului pe tema propusă, pe baza memoriului de activitate ştiintifică al acestuia, b) calitatea lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat în domeniul temei alese, exprimate prin suma scorului de influenţă al revistelor cotate ISI în care candidatul şi-a publicat lucrările.


 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics